Van wie

Website adres: https://www.kimvosfotografie.nl

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij een aanvraag, ontvangt u de algemene voorwaarden via email. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk, binnen 14 dagen na ontvangst van deze voorwaarden en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de Fotograaf worden aangepast. De opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van foto’s door Kim Vos Fotografie voor commerciële doeleinden zoals website, social media en drukwerk. Wilt u dit niet, geef dit dan binnen 14 dagen schriftelijk door.

Artikel 2. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Fotograaf houdt zich het recht om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 3. Cadeaubonnen

Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen kunnen niet retour gezonden worden. Ook kan niet het bedrag ter waarde van / een gedeelte ter waarde van, teruggestort worden. De cadeaubon is een jaar geldig.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. De foto’s worden naar wens bewerkt: schrammen, puistjes, of eventueel andere storende dingen kunnen worden weggewerkt. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Artikel 5. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Wilt u echter de foto’s binnen 5 dagen ontvangen, zal er een spoedtarief berekend worden aan de klant. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Digitale fotobestanden kunnen, indien overeengekomen, tevens op USB aan opdrachtgever geleverd worden. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per We Transfer. Ook zal een link naar een online fotoalbum toegezonden worden waarop de foto’s ingezien kunnen worden en/of gedownload kunnen worden. De digitale bestanden zullen tot 6 maanden na de fotoreportage worden opgeslagen en daarna worden verwijderd. Maak dus een back-up van je foto’s.

Artikel 6. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw voor particulieren gebruikers, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De elektronische factuur ontvang je na de fotoreportage per mail welke binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan dient te zijn. Na betaling ontvang je de beelden via We Transfer. Bij het aanschaffen van extra beelden ontvang je een factuur voor de extra beelden. Deze beelden ontvang je via We Transfer. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn van 14 dagen heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

Artikel 8. Annulering en opschorting

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 9. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. Fotograaf is gerechtigd de foto’s te gebruiken voor reclamedoeleinden voor bijvoorbeeld eigen portfolio op internet en/of promotiemateriaal. Mocht opdrachtgever hier niet mee instemmen, dient dit schriftelijk gemeld te worden, binnen 14 dagen na ontvangst van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen. Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 11.Inbreuk op auteursrecht 

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 14. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Naam Klant:………………………………………………………………………………
Handtekening indien NIET akkoord met publicatie:……………………………………………………. Indien u WEL akkoord gaat met het plaatsen van foto’s maar bepaalde (soort) foto’s niet, kunt u dit hier vermelden:……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Datum/Plaats:………………………………………/……………………………….

Veiligheidsmaatregelen COVID-19 en Algemene voorwaarden 2021. Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande veiligheidsmaatregelen inzake COVID-19.

Om in deze periode zo veilig mogelijk te kunnen fotograferen, zal ik rekening houden met de volgende veiligheidsmaatregelen. Dit om jullie maar ook mij en mijn gezin zo goed mogelijk te beschermen.

  • Voor de fotoreportage was ik mijn handen goed.
  • Samen hanteren we de 1,5 meter afstand.
  • Er zullen geen handen geschud worden maar begroeten elkaar op afstand.
  • Na een reportage in mijn fotostudio, wordt alles goed gereinigd.
  • Bij ziekte of Corona gerelateerde klachten van de klant of van de fotograaf, zal de fotoreportage kosteloos verplaatst worden.
  • Helaas fotografeer ik momenteel geen gezinnen die niet uit hetzelfde huishouden bestaan.
  • Wanneer klanten ervoor kiezen zich onderling niet aan de RIVM-richtlijnen te houden, dan is dit voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid en niet voor risico van fotograaf.
error: Content is protected !!